Oświadczenie – grupa kapitałowa

grupa kapitałowa

Art. 24 ust 11 nakłada na  wykonawcę obowiązek przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pk 23.  Warto jednak odpowiedzieć sobie na kilka pytań dotyczących tego obowiązku.

 

1/ Co w przypadku wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej w sytuacji gdy składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty na różne części zamówienia?
Nie ma podstaw do wykluczenia takich wykonawców z postępowania, gdyż zastosowanie obligatoryjnej przesłanki wykluczenia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23)  powinno mieć miejsce odrębnie w stosunku do każdej części postępowania. Celem regulacji jest zapewnienie  wolnej konkurencji, a ubieganie się wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej o różne części tego samego zamówienia, nie powoduje zmowy przetargowej. Stanowisko to jest zgodne z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych >> Czytaj więcej <<

2/ Co w przypadku wykonawca nie złoży oświadczenia o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?

Art. 24 ust. 11 nakłada na wykonawcę obowiązek przekazania w.w. oświadczenia w terminie 3 dni od przekazania informacji o wynikach spełnienia warunków określonych w art. 51 ust. 1 a, art. 57 ust. 1, art. 60d. ust. 1 albo zamieszczeniu na stornie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 3.

W przypadku niezłożenia stosownego oświadczenia w terminie, zamawiający mają obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia dokumentu. Jeżeli mimo wezwania, wykonawca w dalszym ciągu nie złoży oświadczenia, wówczas zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania.

Wyjątkiem będzie sytuacja dotycząca postępowania w którym udział bierze tylko jeden wykonawca. W tym przypadku, wydaje się że samo niespełnienie wymogu złożenia oświadczenia nie stanowi  podstawy do wykluczenia. Kierując się wykładnią celowościową stwierdzić należy, że skoro nie wpłynęły inne oferty to w danym postępowaniu nie dochodzi do zakłócenia konkurencyjności, a skoro tak nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy. Powstaje zatem kolejne pytanie: czy jest sens wzywania tego wykonawcy o uzupełnienia oświadczenia? Jest. Zamawiający (zwłaszcza korzystający ze środków europejskich) na wypadek audytu lub kontroli musi dochować wszystkich ciążących na nim procedur. Skierowanie wniosku do oferenta o uzupełnienie brakującego oświadczenia pozwoli uniknąć zamawiającemu zarzutu niedopełnienia obowiązków.

3/ Co w przypadku gdy oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wpłynie z opóźnieniem?

Może zdarzyć się jednak sytuacja, że oświadczenie to wpłynie po terminie wskazanym w ustawie np. 4 lub 5 dnia. Nie stanowi to podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W przypadku nie wpłynięcia oświadczenia w terminie, obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentu (zobacz pkt nr 2). Skoro brak złożenia dokumentu w ustawowym terminie nie stanowi przesłanki do wykluczenia wykonawcy, tym bardziej nie można go wykluczyć z powodu opóźnienia w jego dostarczeniu.

Marek Ostapko

 

 

Sejm przyjął nowelizację PZP

sejm rpSejm przyjął  nowelizację Prawa zamówień publicznych, która upraszcza i uelastycznia procedury przetargowe, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wiąże się z koniecznością implementacji obowiązujących od 18 kwietnia 2016 roku, dyrektyw unijnych. Polska nie zdążyła na czas z ich wprowadzeniem, co generowało wiele problemów po stronie zamawiających korzystających z funduszy europejskich. Jeżeli prace w Senacie przebiegną bezproblemowo,  a Prezydent nie będzie zwlekał z podpisaniem ustawy, to w I połowie czerwca wjedzie ona w życie. Przewidziany termin vacatio legis to 14 dni, z wyjątkami, dotyczącymi np. zamówień in house – te regulacje wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Obowiązują nowe dyrektywy

 

dyrektywa unijna

Od 18 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe dyrektywy unijne dot. zamówień publicznych.

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE tzw. dyrektywa klasyczna;

POBIERZ DYREKTYWĘ
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, tzw. dyrektywa sektorowa;

POBIERZ DYREKTYWĘ
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, tzw. dyrektywa koncesyjna.

POBIERZ DYREKTYWĘ